Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de
navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa:
1. De auto aankoopmakelaar:
gevestigd aan de Eikenlaan 261 A te (2404 BP) Alphen aan den Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 61369187.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan De auto aankoopmakelaar de opdracht geeft tot het
verrichten van diensten en/of die diensten van De auto aankoopmakelaar afneemt.
3. Makelaar: De medewerker van De auto aankoopmakelaar welke een adviserende rol speelt bij de aanschaf van een occasion of nieuwe auto door de Opdrachtgever.
4. Occasion: De tweedehands auto waarover de Opdrachtgever van De auto aankoopmakelaar advies behoeft.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten
en leveringen van De auto aankoopmakelaar, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op
onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van
en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door De auto aankoopmakelaar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door De auto aankoopmakelaar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van
onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte
naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op
grond van het feit dat De auto aankoopmakelaar onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. De auto aankoopmakelaar behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De
gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn na het verstrijken van vier (4) weken vanaf het moment
dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld. Gedurende deze vier (4) weken heeft de
Opdrachtgever het recht de overeenkomst tegen het ingaan van de voorgestelde wijziging, op te zeggen,
tenzij De auto aankoopmakelaar aangeeft de overeenkomst alsnog onder de oorspronkelijke voorwaarden uit te
zullen voeren. Indien de Opdrachtgever nalaat de overeenkomst binnen de gestelde termijn op te zeggen,
wordt de Opdrachtgever geacht de nieuwe voorwaarden onverkort te hebben aanvaard en maken de
gewijzigde voorwaarden integraal deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere
overeenkomst met De auto aankoopmakelaar in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig
toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door De auto aankoopmakelaar vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare
bepaling.
6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De auto aankoopmakelaar,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
7. Indien met de Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen
deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met De auto aankoopmakelaar gesloten
overeenkomst.
8. Op verzoek wordt de Opdrachtgever een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van De auto aankoopmakelaar zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening,
tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De auto aankoopmakelaar opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop De auto aankoopmakelaar haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht De auto aankoopmakelaar niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging
gegeven omschrijving van de opdracht.
ALGEMENE VOORWAARDEN DE AUTO AANKOOPMAKELAAR
Gevestigd aan de Eikenlaan 261 A te (2404BP) Alphen aan den Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 61369187.
Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst
1. Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een bepaalde duur wordt overeengekomen of het een
overeenkomst met een tijdelijk karakter betreft, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde
duur.
2. Indien de overeenkomst niet tijdig door de Opdrachtgever wordt opgezegd, wordt de overeenkomst
automatisch (stilzwijgend) verlengd voor onbepaalde duur.
3. Een overeenkomst voor bepaalde duur eindigt van rechtswege na verloop van de periode waarvoor de
overeenkomst werd aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden
opgezegd.
4. Een overeenkomst voor onbepaalde duur kan tegen elke dag van de maand worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
5. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na
schriftelijke sommatie waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft haar
verplichtingen na te komen.
6. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het adres van De auto aankoopmakelaar, danwel per e-mail:
info@deautoaankoopmakelaar.nl
Artikel 5. Advisering
1. De auto aankoopmakelaar adviseert consumenten bij de aanschaf van een Occasion.
De auto aankoopmakelaar treedt hierbij slechts op als adviseur.
Dit wil zeggen dat De auto aankoopmakelaar op verzoek van de Opdrachtgever een
adviserende rol speelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en één of
meer derden. De auto aankoopmakelaar maakt geen onderdeel uit van een eventuele overeenkomst welke als gevolg van deze advisering tussen de Opdrachtgever en deze derde(n) tot stand komt.
2. Via de website van De auto aankoopmakelaar (www.deautoaankoopmakelaar.nl) of telefonisch kan de Opdrachtgever zelfstandig een afspraak maken met een makelaar om samen een door de Opdrachtgever uitgekozen Occasion te gaan bekijken. Het tijdstip, de plaats en de duur van de afspraak wordt door de Opdrachtgever in overleg met de makelaar bepaald. De makelaar en de Opdrachtgever treffen elkaar waar de beoogde Occasion te koop wordt
aangeboden.
3. Nadat de Opdrachtgever de afspraak in het online systeem van De auto aankoopmakelaar heeft aangemeld, wordt de afspraak binnen 24 uur door De auto aankoopmakelaar bevestigd.
4. Op de afgesproken tijd en plaats zal een makelaar van De auto aankoopmakelaar klaarstaan om de Opdrachtgever te begeleiden bij de aanschaf van de beoogde Occasion.
5. Eerst nadat de Opdrachtgever de betaling door middel van contant of per pin heeft voldaan , zal door de betreffende makelaar tot advisering worden overgegaan.
6. Het advies van De auto aankoopmakelaar zal een beoordeling inhouden ten aanzien van de technische staat van de occasion ten opzichte van de gehanteerde verkoopprijs. Het gegeven advies is een hulpmiddel om meer
inzicht te verkrijgen in de algehele technische toestand van de Occasion op een bepaald moment. Het
advies van De auto aankoopmakelaar betreft voornamelijk een visuele inspectie en de verslaglegging daarvan. Door
De auto aankoopmakelaar zal een geschatte waarde worden afgegeven voor de Occasion.
7. Indien de Opdrachtgever tot koop van de Occasion wenst over te gaan, zal de makelaar met de verkopende
partij in onderhandeling treden over de verkoopprijs en ten aanzien van andere (leverings)condities. De
Opdrachtgever machtigt de makelaar reeds nu daartoe. Door de makelaar wordt echter slechts onderhandeld; er
wordt door de makelaar geen (koop)overeenkomst gesloten.
8. Het door De auto aankoopmakelaar afgegeven advies heeft uitdrukkelijk niet te gelden als Algemene Periodieke
Keuring (APK).
9. Ondanks dat de door De auto aankoopmakelaar ingezette makelaars deskundig zijn ter zake, garandeert De auto aankoopmakelaar nimmer dat de auto vrij is van (verborgen) gebreken, dan wel vrij is van (verborgen) gebreke die
niet door De auto aankoopmakelaar in het advies aan de Opdrachtgever naar voren zijn gebracht.
10. De Opdrachtgever beslist vervolgens zelf of hij over gaat tot aanschaf van de Occasion. Aanschaf van de
Occasion geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.
ALGEMENE VOORWAARDEN DE AUTO AANKOOPMAKELAAR
Gevestigd aan de Eikenlaan 261 A te (2404BP) Alphen aan den Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 61369187.
Artikel 6. Garantie en verzekering
1. Op verzoek van de Opdrachtgever bemiddelt De auto aankoopmakelaar bij de totstandkoming van een
autoverzekering.
2. Indien sprake is van bemiddeling treedt De auto aankoopmakelaar slechts op als tussenpersoon. Dit wil zeggen dat
De auto aankoopmakelaar in opdracht van de Opdrachtgever bemiddelt bij de totstandkoming van een
overeenkomst tussen de Opdrachtgever en één of meer derden (hierna te noemen: “Verzekeraar”) De auto aankoopmakelaar. maakt geen onderdeel uit van een eventuele overeenkomst welke als gevolg van bemiddeling
tussen de Opdrachtgever en de Verzekeraar tot stand komt.
3. De auto aankoopmakelaar maakt geen deel uit van geschillen tussen de Opdrachtgever en een Verzekeraar, noch
bemiddelt De auto aankoopmakelaar in dergelijke gevallen. Indien tussen de Opdrachtgever en een Verzekeraar een
geschil bestaat dienen de Opdrachtgever en de Verzekeraar zelf tot overeenstemming te komen, dan wel
het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en termijnen
1 De auto aankoopmakelaar. verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen in overeenstemming met
de eisen van goed vakmanschap uit te voeren en zal zich als een goed opdrachtnemer gedragen. De
overeenkomst met de Opdrachtgever is een inspanningsverbintenis, tenzij uit de aard van de
overeenkomst uitdrukkelijk anders voortvloeit.
2. Indien De auto aankoopmakelaar gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan De auto aankoopmakelaar ter beschikking heeft gesteld.
3. Indien De auto aankoopmakelaar een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de Opdrachtgever De auto aankoopmakelaar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De auto aankoopmakelaar
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is De auto aankoopmakelaar gerechtigd
de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
5. De auto aankoopmakelaar is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever,
derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.
Artikel 8. Annulering en verhindering
1. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk tot vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak worden
geannuleerd, dan wel verzet. Het annuleren of verzetten van een afspraak dient te worden gedaan via e-mail info@deautoaankoopmakelaar.nl
2. Indien de Opdrachtgever niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is en de Opdrachtgever heeft
nagelaten De auto aankoopmakelaar hiervan tijdig op de hoogte te stellen, wordt eenmalig door De auto aankoopmakelaar een
bedrag ter hoogte van € 85,00,- incl. BTW) aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 9. Prijzen en prijsverhoging
1. Aan de dienstverlening van De auto aankoopmakelaar zijn kosten verbonden.
2. Door De auto aankoopmakelaar gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de prijzen van
leveranciers, grondstoffen, valuta, lonen, overheidslasten en/of assurantiekosten en deze prijsverhogingen
treden op na het sluiten van de overeenkomst en vóór levering, dan heeft De auto aankoopmakelaar de bevoegdheid de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst dienovereenkomstig te verhogen.
ALGEMENE VOORWAARDEN DE AUTO AANKOOPMAKELAAR
Gevestigd aan de Eikenlaan 261 a te (2404 BP ) Alphen aan den Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 61369187.
4. In het geval prijswijziging zich binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet en de
Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door De auto aankoopmakelaar kenbaar gemaakte aanpassing, is
de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of
tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren, tenzij De auto aankoopmakelaar in
dat geval alsnog bereid is de overeenkomst uit te voeren tegen het oorspronkelijke tarief.
5. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de Opdrachtgever te betalen, periodiek
vervallende bedragen, geldt dat De auto aankoopmakelaar gerechtigd is door middel van een schriftelijke
kennisgeving op een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te
passen.
Artikel 10. Facturatie en betaling
1. Betaling geschiedt door middel van contante betaling of per pin. Indien het saldo op de rekening van de opdrachtgever niet toereikend is op het moment van pinnen, zal door De auto aankoopmakelaar een factuur worden verstuurd aan de Opdrachtgever. De extra kosten voor het verzenden van deze factuur bedragen eenmalig € 20,00 en worden eveneens aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door De auto aankoopmakelaar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege
in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke
(handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke De auto aankoopmakelaar maakt ter verkrijging van
voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In
dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande
bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door De auto aankoopmakelaar gemaakte en te maken
kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen
van De auto aankoopmakelaar en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens De auto aankoopmakelaar onmiddellijk opeisbaar.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. De auto aankoopmakelaar kan, zonder daarmee in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
8. De auto aankoopmakelaar is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1.De auto aankoopmakelaar is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de
gevraagde zekerheden zijn gesteld.
2. De auto aankoopmakelaar is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de
Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één
en ander onverminderd het recht van De auto aankoopmakelaar om schadevergoeding te vorderen. Partijen gaan
ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6:52 BW.
3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in
overeenstemming met de gemaakte afspraken ter beschikking van De auto aankoopmakelaar staan of indien de
Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft De auto aankoopmakelaar het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In voorkomende gevallen heeft De auto aankoopmakelaar het recht
om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
ALGEMENE VOORWAARDEN DE AUTO AANKOOPMAKELAAR
Gevestigd aan de Eikenlaan 261a te (2404 BP) Alphen aan den Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 61369187.
4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De auto aankoopmakelaar zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien
aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden
gevergd, is De auto aankoopmakelaar bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van de overeenkomst, alsmede in geval van
faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever of bij het stilleggen of liquideren van diens
bedrijf, geeft aan de Opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de
aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft
geen terugwerkende kracht en kan alleen plaatsvinden door een aangetekend schrijven van de daartoe
gerechtigde, doch niet dan nadat aan de Opdrachtgever een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de
tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is. Beëindiging van
de overeenkomst op grond dit artikellid geldt onverkort het recht van De auto aankoopmakelaar op
schadevergoeding.
6. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor omschreven gevallen steeds voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
7. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever voor reeds geleverde
producten c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van
De auto aankoopmakelaar m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door De auto aankoopmakelaar reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
8. Ingeval van ontbinding ingevolge dit artikel worden eventueel reeds door de Opdrachtgever aan De auto aankoopmakelaar betaalde voorschotten niet gerestitueerd. In een dergelijk geval behoudt De auto aankoopmakelaar zich alle rechten met betrekking tot het reeds tot stand gebracht werk voor.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien De auto aankoopmakelaar aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze
bepaling is geregeld.
2. Indien De auto aankoopmakelaar aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van De auto aankoopmakelaar uitgekeerde vergoeding.
Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van De auto aankoopmakelaar beperkt tot
maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De auto aankoopmakelaar aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De auto aankoopmakelaar kunnen worden
toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
4. De auto aankoopmakelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De auto aankoopmakelaar aanvaardt
uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat door of voortvloeit uit:
a. een (verborgen) gebrek aan de door de Opdrachtgever aangeschafte Occasion, bij welke aanschaf
De auto aankoopmakelaar een adviserende rol heeft gespeeld, indien het gebrek redelijkerwijs niet door
De auto aankoopmakelaar kon worden ontdekt c.q. achterhaald;
b. de omstandigheid dat door de verkopende partij beweringen ten aanzien van de door de
Opdrachtgever aangeschafte Occasion zijn gedaan, waarop De auto aankoopmakelaar mocht vertrouwen en
ten aanzien waarvan door De auto aankoopmakelaar derhalve geen onderzoek meer werd gedaan, welke
beweringen na aanschaf van de Occasion niet juist blijken te zijn.
ALGEMENE VOORWAARDEN DE AUTO AANKOOPMAKELAAR
Gevestigd aan de Eikenlaan 261 a te (2404 BP) Alphen aan den Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 61369187.
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van De auto aankoopmakelaar.
Artikel 13. Intellectueel eigendom
1. Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom die samenhangen met of
voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend bij De auto aankoopmakelaar of door haar
ingeschakelde derden. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij
deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De auto aankoopmakelaar is het de
Opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van De auto aankoopmakelaar of de
vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te
wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
3. De rechten van intellectueel eigendom welke De auto aankoopmakelaar gebruikt mag de Opdrachtgever
nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
Artikel 14. Privacy en geheimhouding
1. Aan De auto aankoopmakelaar verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, de
toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. De auto aankoopmakelaar zal in het kader van de opdracht alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter
bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van De auto aankoopmakelaar geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van De auto aankoopmakelaar, haar werkwijze en dergelijke, dan wel adviezen/rapportages van De auto aankoopmakelaar aan een derde ter beschikking stellen.
4. De auto aankoopmakelaar alsmede de Opdrachtgever zullen zodanige maatregelen nemen dat alle voor en na het
aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard zal
blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt indien deze door een der
partijen als zodanig is aangeduid.
5. Alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door De auto aankoopmakelaar uitsluitend
worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Daarnaast kan de informatie door De auto aankoopmakelaar, haar partners of aan De auto aankoopmakelaar gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor
marketingdoeleinden.
Artikel 15. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart De auto aankoopmakelaar voor mogelijke aanspraken van derden,
die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De auto aankoopmakelaar
toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de Opdrachtgever De auto aankoopmakelaar voor mogelijke aanspraken
van (een) derde(n) in verband met door De auto aankoopmakelaar aangeleverde zaken op grond van een
(vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van (een) derde(n).
2. De Opdrachtgever is gehouden om De auto aankoopmakelaar zowel in als buiten rechte bij te staan indien De auto aankoopmakelaar wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het
nemen van adequate maatregelen, dan is De auto aankoopmakelaar, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De auto aankoopmakelaar en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 16. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar,
overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie De auto aankoopmakelaar voor de uitvoering van de
overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens De auto aankoopmakelaar om welke reden dan ook
behoudens verzuim van De auto aankoopmakelaar jegens derden, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder
naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren
zullen voor De auto aankoopmakelaar als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien De auto aankoopmakelaar onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever De auto aankoopmakelaar in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in
overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van De auto aankoopmakelaar uit welken hoofde dan ook
uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet
eerder gebruik maken dan na verloop van twee maand nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen
voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
4. Indien De auto aankoopmakelaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel
geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 17. Klachten
1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen nadat de
Opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de
uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan De auto aankoopmakelaar. De ingebrekestelling
bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van De auto aankoopmakelaar, zodat De auto aankoopmakelaar in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door De auto aankoopmakelaar , zal De auto aankoopmakelaar de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Die vermeende zinloosheid dient de De auto aankoopmakelaar dan te voegen in de ingebrekestelling. In
een dergelijk geval is De auto aankoopmakelaar bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen
van artikel 12. 3.Indien De Auto aankoopmakelaar op geen enkele wijze korting heeft kunnen regelen dan wel in valuta of indirect in de vorm van onderdelen, reparatie, u behoed voor kosten in de toekomst of iets dergelijks betaalt u voor controle en/of begeleiding de helft van de pakketprijs bij pakket b,c en d.
Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door De auto aankoopmakelaar gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd
– die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn
van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats
van De auto aankoopmakelaar , tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat De auto aankoopmakelaar met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.